بررسی نقش ارتعاشات سطحی در سطح مقطع همجوشی واکنش 12C+20 Ne

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0