محاسبه پتانسیل سطح مقطع هم جوشی توسط واکنشهای M3Y با استفاده از مدل دابل فولدینگ + مغزی دافعه ؛ مورد واکنش تجربی (O+144Sm16) با درنظرگیری حال تهای جمعی انرژی پایین در هسته Sm144

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (367.65 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0