محاسبه پتانسیل برهم کنش و سطح مقطع همجوشی هسته های کروی با استفاده از مدل دابل فولدینگ (D-F) و شارژکارنت(C-C) ، سطح مقطع همجوشی واکنش (O+144Sm16 )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0