شبیه سازی پاسخ سوسوزن های آلی به اشعه گاما با کد مونت کارلو FLUKA+PHOTRACK هیبریدی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0