مطالعه اثر عملیات حرارتی روی پاسخ EPR نمونههای هیدروکسی اپتایت سنتز شده به روش هیدرولیز تحت تابش پرتوهای گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0