کالیبراسیون آشکارساز رد هستهای CR- 39 و ارائه مدلی برای تعیین مقدار بور موجود در نمونه و محاسبه دز جذبی ، با رویکردی بر نوترون درمانی با بور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0