مطالعه تجربی ساخت حسگر فیبر نوری تابش سنج گاما با استفاده از فیبرهای آلاییده با Ge+P مورد استفاده در پرتوپزشکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0