کالیبراسیون دزیمتر ترمولومینسانس TLD-100 برای اندازه گیری فلوئنس نوترونهای حرارتی با روش اکتیو سازی LiF6

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0