شبیه سازی و محاسبه پاسخ چند فیلم رادیوکرومیک به انرژی با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (338.98 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0