پاسخ ESR پودر شیشه ساختمانی در برابر الکترون های MeV 10 و گاماهای ناشی از چشمه Co60

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0