مطالعه لومینسانسی3- (پارا -تولوئیدینو)- 5 فنیل -1 -پارا- تولیل -1H- پیرول- 2 -(5H)- اُن: به عنوان یک سوسوزن آلی مایع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0