بررسی و مقایسه رفتار دی ساکاریدهای لاکتوز و ساکارز تحت تابش الکترونهای MeV 10 جهت استفاده در UV دزیمتری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0