بررسی ابعاد، ضریب تضعیف خطی و درصد وزنی Zn کریستال در آشکارساز CZT با استفاده از کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0