بررسی ابعاد، ضریب تضعیف خطی و درصد وزنی Zn کریستال در آشکارساز CZT با استفاده از کد MCNP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (357.95 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0