محاسبات چند ذرهای حالتهای بسیار مقید هستههای کائونی با استفاده از روش فدیف
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (339.08 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0