واژ ههای کلیدی : تکنیک Grid search - طیف انرژی Chi-Squared 22 Na محاسبه پارامتر تغییر شکل و گشتاور چهارقطبی در ایزوتوپهای فرد عنصر سریم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (340.47 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0