توصیف بینابهای چرخشی ایزوتوپهای Pb192 و Pb194 در چارچوب نظریهی تغییر شکل کوانتومی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0