مشاهده اثرات نیروی سه نوکلئونی در انشقاق دوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (328.58 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
بخش فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
کلیدواژه ها
0