حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (359.47 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0