محاسبه تابع ساختار ماده هسته ای متقارن با استفاده از پتانسیلهای هسته ای 14AV و 14UV

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0