محاسبه توزیع اسپین هسته مرکب با استفاده از روابط کوانتومی – کلاسیکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (354.55 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0