تعیین تابع توزیع پارتونی هسته در حضور جریانهای خارجی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0