بررسی نقش اثر حرکت فرمی و انرژی بستگی در تابع ساختار هستههای C12 و He4 با استفاده از پارامترهای مختلف مدل نوسانگر متناسب با لایههای هستهای و همچنین توزیع زاویهای پراکندگی لپتونها از هستههای فوق

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0