توصیف ایزوتوپ های کادمیوم (Cd ) با استفاده از مدل اندرکنش (IBM-1) 1بوزونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0