تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته های زوج - زوج تغییر شکل Oblate - و هسته های با گذار فاز Prolate ، Oblate یافته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0