بررسی عملکرد اصلاح پراکندگی در تصویربرداری تک فوتونی (SPECT) با قرار دادن دو بازه انرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0