استفاده از روش مونت کارلو جهت تخمین دز جذب شده پستان طی ماموگرافی و بررسی اثر تغییرات kVp و mAs بر دز جذبی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (342.17 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0