مطالعه اثرات پراکندگی نوترونی و ارزیابی تاثیر تصحیح آن بر قدرت تفکیک رادیوگرافی نوترون با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو (MCNPX)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0