تعیین طیف بهینه نوترون جهت BNCT با تقریب توزیع گوسی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0