شبی هسازی حفاظ چشمه Am-Be و تعیین مکا نهایی با بیشینه شار نوترون حرارتی و سریع توسط کد محاسباتی MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0