دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم -238

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (339.91 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0