طراحی فیلتر نوترونی برای تک انرژی کردن نوترون های حاصل از چشمه Am-Be و تعیین سطح مقطع کل ماکروسکوپیک عناصر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0