بررسی پروفایل و عمق نفوذ پوزیترون های کم انرژی در عناصر مختلف با استفاده از کد Geant4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0