تعیین غنای ایزوتوپی روی -66 با استفاده از نانوذرات سیلیکاژل به روش طیف سنجی جرمی یونش حرارتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0