تاثیر میزان بلورینگی بر روی مقدار ژل پلی اتیلن تابش دهی شده با الکترون های پرانرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0