هیدرولیز اسیدی رقیق ضایعات سلولزی برای تولید بیواتانول
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها