پیش تغلیظ و جداسازی اورانیم (VI) با تکنیک شناورسازی با کف توسط واکنشگر دی پیکولینیک اسید و اندازه گیری آن توسط روش طیف سنجی نشر اتمی با پلاسمایجفت شده القائی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0