بررسی خواص جذبی نانوذرات تبادلگر یونی اکسید قلع بعنوان جاذب اورانیوم و توریوم از پسمان های مایع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0