بررسی خواص جذبی نانوذرات تبادلگر یونی اکسید قلع بعنوان جاذب اورانیوم و توریوم از پسمان های مایع
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (361.01 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0