بررسی نوترونی و ترموهیدرولیکی جایگزینی سوخت صفحه ای راکتور تحقیقاتی MTR با سوخت میله ای UO2-Zr

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0