توسعه برنامه محاسباتی تراورد ( TRAVARD ) با قابلیت حل دو بعدی و چند گروهی معادله ترابرد نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0