تولید رادیوایزوتوپ درمانی Lu177 در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (T.R.R ) از طریق محاسبات نظری و آزمایشات عملی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0