تأثیرافزایش عدد رینولدز در پارامترهای ترموهیدرولیکی جریان سیال اطراف دسته می لههای سوخت راکتور VVER-440 همراه با 3 شبکه نگ هدارنده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0