توزیع ناهمسانگرد ی زاوی های پاره های شکافت در واکن شهای Th(n,f) 238 U(n,f) و 232

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0