بررسی خواص هستهها در مدل جامع هستهای: انرژی بستگی ، انرژی شکافت و گشتاور مغناطیسی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (342.36 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0