بررسی و محاسبه عامل خودجذبی در محاسبه بازده یک آشکارساز HPGe برای طیفسنجی گاما نمونههای منیتیتی در ظروف مارینلی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0