تخمین بازده آشکارساز HPGe به کمک چشمههای دیسکی و بر اساس مدل آشکارساز نقطهای مجازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (340.92 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0