مانیتورینگ نوترون در راکتور تحقیقاتی HWZPR مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه نتایج بدست آمده با داده های تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0