بررسی توزیع مکانی یونهای آرگون و هیدروژن و اثرات برخورد این یونها بر روی نمونههای آلومینیوم در ارتفاعات مختلف در دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر با انرژی kJ 5/2

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0