مطالعه تجربی گسیل ناهمسان اشعه ایکس سخت از آند تخت با جنس های مختلف در دستگاه پلاسمای کانونی امیرکبیر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0