شبیه سازی نهشت انرژی باریکه های یون سنگین در هدف های همجوشی محصور سازی اینرسی با استفاده از کد شبیه سازی OK2

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0