بررسی دز جذبی ارگانهای حیاتی پرتوکاران سیستم پرتودهی گاما در شرایط اورژانس با استفاده ازفانتوم معادل بافت ودزیمتر TLD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0